Försöksnomineringen 2021

I enlighet med Moderaterna i Stockholms stad och läns nomineringsregler hålls mellan 11-17 oktober en intern medlemsomröstning som en del av nomineringsprocessen. Försöksnomineringen är partiets interna medlemsomröstning där alla röstberättigade medlemmar får chansen att tycka till om kandidater som vill stå på partiets valsedlar. Försöksnomineringen är av rådgivande karaktär men är fortfarande en viktig del av nomineringsprocessen. Röstningsplattformen nås genom att logga in på partiets intranät moderaterna.info så fort försöksnomineringen har startat. 

Kort om försöksnomineringen

Tidpunkt

Försöksnomineringen kommer att hållas mellan den 11 oktober kl 09:00 och den 17 oktober kl 23:59.

Rösträtt

Rösträtt i försöksnomineringen har samtliga parti- och MUF-medlemmar som betalat medlemsavgiften senast den 30 juni 2021.

Praktisk information

Omröstningen sker digitalt på en röstningsplattform som nås via partiets intranät så fort försöksnomineringen har öppnat. Inloggning sker med BankID. Efter inloggning kommer röstberättigad medlem få upp en ruta med en knapp för att komma till röstningsplattformen. 

 

Rösta digitalt i en partilokal om du behöver teknisk support

För dig som exempelvis saknar en egen dator eller inte har teknisk färdighet för att själva logga in på intranätet kan man få teknisk support i en partilokal.

Partikontoret, Blasieholmen

För att boka in en tid på partikontoret på Blasieholmen mailar du till stockholm@moderaterna.se. Adressen är Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm.

Solna stadshus

För att boka in en tid på Solna stadshus mailar du till Jenny.Petersson@moderaterna.se. Adressen är Stadshusgången 2, 171 45 Solna.

Nacka stadshus

För att boka in en tid på Nacka stadshus mailar du till Fredrik.Wallner@moderaterna.se. Adressen är Granitvägen 15, 131 40 Nacka. 

Huddinge kommunhus

För att boka in en tid på Huddinge kommunhus mailar du till Hampus.Holmgren@huddinge.se eller Diana.Molinsky@huddinge.se. Adressen är Kommunalvägen 28 i Huddinge Centrum.

Praktiska former för försöksnomineringen

Röstningsförfarandet

  • Vid röstningen ska anges minst fem och max tio personer enligt beslutad nomineringsordning.
  • En spärr i systemet gör så att röst med färre än fem eller fler än tio kryss inte kan skickas in.
  • Den högst rangordnade personen tilldelas sex poäng samt markeras som personen den röstande vill se på den ledande befattningen i det val röstningen avser. För varje placering därutöver minskas poängen med ett så att den näst högst rangordnade personen får fem poäng osv. ner till 1 poäng per plats för rangordning av person 6-10 i förekommande fall.
  • Möjlighet finns att rösta digitalt med teknisk support i anslutning till förbundskansliets lokaler och i vissa partilokaler.

Säkerhet och valhemlighet

  • I systemet inbyggs ett antal andra kontroll- och bevakningsfunktioner som indikerar om märkliga röstningsmönster uppstår.
  • Inkomna röster krypteras så att resultat inte kan tas fram förrän sista dagen för röstning infallit. Den som röstar får bekräftelse på att röst inkommit.
  • Förbundsstämma året före de allmänna valen ska välja två personer att närvara vid och bevittna rösträkningen samt upprätta röstprotokoll. För Stockholms län har Jan Holmberg och Martina Mossberg valts för detta uppdrag. För Stockholms stad har Charlotte Helmersson och Christer Grunder valts.

Omröstningsresultatet

  • Röstresultat / röstprotokoll överlämnas till respektive nomineringskommitté när kommittén fattat beslut om preliminärt förslag till valsedel för de val och valkretsar kommittén ansvarar för.
  • Sammanräkningsresultat av försöksnomineringen består av a) respektive deltagares sammanlagda poäng baserat på rangordning, b) baserat på antalet förstaplaceringar och c) antalet röster personen fått. Resultaten redovisas öppet i första hand per valkrets och sammanställt per kommun.

Frågor?

Mer information finns i de kompletterande nomineringsreglerna. Övriga frågor skickas till stockholm@moderaterna.se.